ВСЁ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА:


САЖЕНЦЫ. ФОТО. ЦЕНЫ:


АГРОТЕХНИКА:

можно заказать саженцы согласно нашему прайсу

ОСОБЛИВОСТІ ОБРІЗКИ ВИНОГРАДНИХ КУЩІВ ПІСЛЯ ЗИМОВИХ МОРОЗІВ
брізка кущів - щорічне вида-лення частини пагонів та ба-гаторічних частин кущу з ціллю надання йому певної форми, підтримка цієї форми (формування), а також з ціллю встановлення оптимального навантаження паго-нами та гронами з врахуванням сили росту куща й необхідності відновлю-вання куща у випадку ушкодження його зимовими морозами. Виноград може успішно культи-вуватися при умові щорічної обрізки частини пагонів. Обрізку слід проводити в період відносного спокою виноградної рослини, тобто з моменту скидання листя і до розпускання бруньок. При виконанні обрізки необхідно пам'ятати наступне: - починати обрізку з більш моро зостійких сортів, переважно технічні сорти; - із ділянок менш схильних до морозонебезпеки (підвищених, ВІДКРИТИХ ДІЛЯНОК); - починати обрізку після прове дення обстеження стану приросту якість повноцінних пагонів діаметром більше 5-6 мм; середньої довжини більше 80 см); - у випадку заморозків, після про- зедення обстеження стану вічок після морозів (кінцеве навантаження вічками НО після морозів розраховують у залежності від їх збереження : Но = 100 х (Нп/Пс); де: Нп - навантаження планове; Пс - процент збереження вічок), для визначення довжини обрізки плодової лози провести обстеження закладення суцвіття по довжині лози мікрокопіювання або пророщуванням); - не слід проводити обрізку при від'ємних температурах, тобто па-гони в цей час крихкі і легко зламу-ються. У районах відкритого винограда-рства обрізку кущів проводять в осінньо-зимовий період, через 15-20 днів після опадання листя і про-довжують всю зиму (в безморозні дні) до набухання бруньок. Почи-нають обрізку з морозостійких технічних сортів. У районах закритого винограда-рства обрізку кущів краще робити весною після звільнення рукавів і лози від укриття. Несприятливі зимові умови, зок-рема, морози, справляють неодна-ковий вплив на характер і ступінь пошкодження окремих частин ви-ноградного куща. Найбільшою зимостійкістю відрізняються тканини багаторічної деревини (штамб, голова куща, рукави), меншою - однорічні пагони. Особливо нестійкі вічки, і, зокрема, центральні більш диференційовані бруньки. Заміщуючі бруньки та вічки пасинкових пагонів, як менш диференційовані, звичайно, зберігаються краще. Сплячі бруньки на багаторічній деревині куща більш стійкі: вони гинуть від низьких температур тільки тоді, коли гинуть багаторічні частини куща. У відносно-стійких європейських сортів до морозу (Рислінг рейнський, Каберне-Совінйон, Ркацителі, Фетяска, Аліготе, Трамінер, Піно сірий, Сапераві та ін.) ушкодження вічок більш як на 50% спостерігається при морозі -21-22°С. У середньостійких (Сенсо, Пер-лина Саба, Шасла біла, Одеський ранній і ін.) при - 20°С, а у слабомо-розостійких (Мускат гамбурзький, Карабурну, Королева виноградників, Італія, Мускат білий і ін.) -при- 18-19°С. Коренева система кущів ушкод-жується при менш низьких від'ємних температурах повітря
(кореневласні європейські - при
пониженні температури ґрунту в зоні
їх розповсюдження до 5-6°С, а у
привитих на філоксеро-стійких
підвоях- 10-12°С.
Для виявлення ступеня й харак-
теру пошкодження кущів морозами
проводиться обстеження ви-
ноградників.
Облік загибелі вічок, визначення
стану тканин однорічних пагонів і
багаторічних частин куща необхідно
проводити після морозів до обрізки
не тільки по кожному сорту, але і в
залежності від місцезнаходження
винограднику, ґрунтових умов, віку
й агротехнічного стану
винограднику.
Обрізку винограду проводять в
залежності від ступеня й характеру
пошкоджень кущів морозами, тобто
за результатами обстеження.
Довжина обрізки лози встанов-
люють в залежності від характеру їх
ушкодження. Основними показ-
никами для визначення наванта-
ження в конкретних умовах служать
показники потужності розвитку
кущів, які виражені середнім числом
нормально розвинених дозрівших на
кущ пагонів, а також плодоносність
пагонів конкретного сорту.
За даними багаторічних дослідів
оптимальне навантаження пагонами,
в залежності від умов землеробства,
стану рослин і напрямку ви-
користання продукції, знаходиться в
межах 20-30 пагонів для технічних і
18-23 пагони для столових сортів на
лінійний метр шпалери при
вертикальному прирості.
НДІ і спеціалістами-практиками
розроблено ряд методів нормування
навантаження з урахуванням ве-
гетативної сили куща, планованого
врожаю і його якості.
У господарствах Криму й України
найбільш широке використання
отримав метод нормування
навантаження - метод CN (1).
m = С х N;
де: m - навантаження вічками;
С - поправочний множник;
N - число повноцінних пагонів.
При встановленні необхідного
навантаження кущів вічками зав-
дання обрізчика зводиться до нор-
мованої обрізки кожного обрізаного
куща, тобто у визначенні сили росту
куща по числу повноцінних
пагонів N і множення на поправоч-
ний множник С, який відповідає
умовам культури, умовам даної
конкретної ділянки.
Зручно проводити нормовану
обрізку за однією з наступних схем:
2N; 3N; 4N; 5N. Величина С за-
лежить від планової урожайності в
одиницях маси з 1 га або куща.
(2) Спосіб розроблено в Німеч-
чині: залишається не більше 8-12 гл.
на 1 кв.м. площі живлення, а для
отримання високоякісного вина
залишають 6 гл. на їм2.
Інші методи формування наван-
таження кущів є більш складними
для практичного використання.
Довжина обрізки плодових лоз
основана на обліку різноякісності
вічок по довжині лоз.
Ступінь різниці в плодоношенні
між вічками залежить також від
біологічних особливостей сорту. У
сортів Карабурну, Італія різно-якість
вічок різно виражена, в інших же
(Аліготе, Шасла біла, Сен-со,
Мускат гамбурзький) вони набагато
слабші.
У цілому застосування більш дов-
гої обрізки, чим потребують особ-
ливості сорту, веде до пониження
цукристості, зменшенню маси ягід,
тобто до пониження виходу кон-
диційного винограду.
За плодоносністю вічок усі сорти
ділять на групи: 1) наростання пло-
доносності по мірі віддалення їх від
основи пагону виражена в неве-
ликому або середньому ступені
(Аліготе, Піно чорний, Рислінг
рейнський і італійський, Шасла біла,
Галан, Кахет, Мускат білий, Сенсо,
сорти нової селекції, особливо
комплексностійкі). Ці сорти слабо
реагують на зміну довжини обрізки і
для них рекомендується обрізка
плодових лоз на довжину 6-10 вічок;
2) сорти, у яких найбільш
плодоносні нагони розвиваються з
вічок в середній і верхній зонах лози,
при цьому плодоносність наростає
доволі різко після 5-6-го вічка з
оптимумом у зоні 10-12 вузла і вище.
В нижній зоні - пагони малопродук-
тивні (Каберне-Совіньон, Совінь-он,
Красностоп золотовський, Тайфі
білий і рожевий, Німранг, Агадаі,
Тавріз та ін.) . Для цієї групи сортів
рекомендується довжина обрізки
(10-15 вічок).
У той же час в умовах менш пло-
дючих і гірше забезпечених воло-
гою ґрунтів не тільки повинна бутг
зменшене навантаження кущів, але і
зменшена довжина обрізки гаю
дових лоз.
Довжина обрізки пагонів в прий
нятних межах залежить і від їх тов
щини - чим товстіший пагін, тиі\
довше можна його обрізати, більв
тонкі - коротше.
Обрізка виноградного куща ви
конується технічно бездоганниі
секатором і ножівкою, які повинг
бути гострими, легкими і зручни ми.
Відповідно для їх підтримки
робочій формі необхідний догля;
При обрізці широке лезо секатор
повинно бути зі сторони частин
куща, що залишається, а вузьк
(упор) - із сторони, яка видаляєті ся.
При вкорочуванні пагонів, зр:
бажано робити по вузлу, який нес
вусик або гроно, тобто в таких ву;
лах діафрагма заповнена, якщо зр
робити по міжвузлю, то він пові нен
бути на 2-3 см вище вічка, скосом у
протилежну сторону в вічка.
Поверхня зрізу повинна буї рівною,
гладенькою, що присю рює
заростання ран.
Зрізи повинні бути з однієї ер
рони рукава, кордону, ріжка. Таї
розміщення ран забезпечує збер
ження здорової провідної систел
судин у виноградному кущі.
Одностороннє розміщення р; на
кущі витримується при пр вильній
обрізці на плодову лані при
дотриманні орієнтаї розміщення
плодової лози й суч заміщення, а
також внутрішній на рямок
верхньої бруньки на суч
заміщення з внутрішньої сторої
відносно до лози плодоношення.
Необхідно пам'ятати про вип;
ки, коли поруч випав кущ, п
повітряні відводи, які доповнюк
недобір врожаю і економно виї
ристовують площу, що зайнята і
ноградником. А фактично дуже і
сокий процент зрідження наш
виноградників (близько 20%) і
обхідно при черговій обрізці пс
равляти шляхом закладки повіт
них відводів.
Важливо пам'ятати, що кожг
вільний від лози погонний ш
шпалерного простору виногр
нику - це недобраний врожай
нераціональне використання
нограднику.